Հանրահաշիվ 7 դաս վարժ 315.316

Պատասխաններ...

Ավելացնել Պատասխան

316

 

ա) -3x+5=0

բ)  2x=0

գ) -5/4x  +7 = 0

դ) 1/2x - 10 = 0

ե) 30x-20=0

զ) -8x +15/2 = 0

է) 0.3x = 0

ը) 4x - 7,5 = 0

315

ա) այո

բ)  այո

գ)  այո

դ)   ոչ

ե)  այո

զ)  այո

է)  այո

ը)   ոչ

թ)  այո